Razenie VIN

Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.

Razenie VIN

Pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa pridelí na základe žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN:

  1. pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
  2. pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
  3. identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.


Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN je možné podať:

- osobne, v podateľni ministerstva dopravy,
- poštou, doporučenou zásielkou na adresu. ministerstva dopravy (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava).

 

Vybrané druhy správnych poplatkov

 

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje typový schvaľovací orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa prideľuje, ak

  1. pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
  2. pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
  3. identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

 

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN typový schvaľovací orgán pridelí vozidlu na základe návrhu:

  1. prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel,
  2. prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré má vydané technické osvedčenie vozidla,
  3. prevádzkovateľa vozidla, ak ide o opätovne schvaľované vozidlo, alebo
  4. vlastníka vozidla, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu.

Vzor návrhu na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.