Kontrola originality

Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.

Kontrola originality

Kontrola originality vozidla

Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla.
 

Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla, a jeho komponenty určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť, ako aj vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch.

Kontrola originality na pracovisku kontroly originality sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Razenie VIN

Razenie, vyrážanie náhradného VIN čísla pre všetky kategórie vozidiel.

Od 1.1.2024 ponúka naše pracovisko kontroly originality v Komárne novú službu pre motoristov a to razenie VIN čísla (číslo karosérie).

VIN vyrazí a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality podľa §38 zákona č. 106/2018 Z. z. a podľa metodického pokynu č. 101/2018.

Druhy kontroly originality:

Kedy absolvovať kontrolu originality?

Aké doklady treba predložiť?

Vozidlo evidované v SR:
- Osvedčenie o evidenciii vozidla „OEV“, v prípade že vozidlo má vydaný technický preukaz „TP“ treba predložiť TP aj OEV
- Občianský preukaz objednávateľa, majiteľa vozidla , v prípade firmy, údaje firmy: názov, sídlo, IČO.

Jednotlivo dovezené vozidlo:
1) doklad o nadobudnutí vozidla,
2) osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované,
3) doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii.

Pokiaľ sú na vozidle zásahy do konštrukčných častí vozidla alebo boli na vozidle vykonávané opravy väčšieho rozsahu, je nutné, aby objednávateľ KO predložil doklady potvrdzujúce ich pôvod (faktúra, súpis opravovaných položiek alebo iné zdokumentovanie zásahov a opráv).

Cenník služieb – kontrola originality

KONTROLA ORIGINALITY - Druh vozidla KATEGÓRIA CENA s DPH

Motocykle
   
od 50 ccm L1, L2 58,40 €
nad 50 ccm L3, L4, L5, L6, L7 77,10 €

Osobné vozidlá
   
Osobné vozidlá M1 91,10 €

Mikrobusy a autobusy
   
do 5 000 kg M2 124,10 €
nad 5 000 kg M3 139,60 €

Nákladné vozidlá
   
do 3 500 kg N1 95,50 €
do 12 000 kg N2 124,30 €
nad 12 000 kg N3 140,30 €

Prípojné vozidlo
   
do 3 500 kg O1, O2 83,70 €
do 10 000 kg O3 89,20 €
nad 10 000 kg O4 89,20 €

Traktory
   
Traktory T1 140,30 €

Prípojné vozidlo za traktor
   
Prípojné vozidlo za traktor R1, R2, R3, R4 73,80 €

Pracovné stroje
   
Pracovné stroje PS, PN 140,30 €

Vozidlá s označením G
 
+15,00 €
Bezpečnostná nálepka SK-KO   18,20 €
Nálepka QR   2,70 €
Bezpečnostná nálepka MSA   11,20 €
Bezpečnostná nálepka - náhradná SK-ND   11,20 €

Vystavenie ODO-PASS
 
6,60 €
ODO-PASS - príloha   19,90 €
AudaHistory-detail   15,20 €
VinAudit-detail   15,20 €
AudaHistoty + VinAudit detail   22,20 €
Vystavenie kópie protokolu   22,00 €
     
KONTROLA ORIGINALITY (NOVÉ NEEVIDOVANÉ VOZIDLÁ) - Druh vozidla KATEGÓRIA CENA s DPH

Motocykle - dovoz nové neevidované
   
od 50 ccm L1, L2 49,60 €
nad 50 ccm L3, L4, L5, L6, L7 64,70 €

Osobné vozidlá - dovoz nové neevidované
   
Osobné vozidlá M1 75,80 €

Mikrobusy a autobusy- dovoz nové neevidované
   
do 5 000 kg M2 102,40 €
nad 5 000 kg M3 114,80 €

Nákladné vozidlá - dovoz nové neevidované
   
do 3 500 kg N1 79,30 €
do 12 000 kg N2 102,50 €
nad 12 000 kg N3 115,00 €

Prípojné vozidlo - dovoz nové neevidované
   
do 3 500 kg O1, O2 70,00 €
do 10 000 kg O3 74,40 €
nad 10 000 kg O4 74,40 €

Traktory - dovoz nové neevidované
   
Traktory T1 115,00 €

Prípojné vozidlo za traktor - dovoz nové neevidované
   
Prípojné vozidlo za traktor R1, R2, R3, R4 61,80 €

Pracovné stroje - dovoz nové neevidované
   
Pracovné stroje PS, PN 115,00 €

 

Vyhotovenie fotokópie dokladov   3,60 €

 

 

Objednajte si termín na kontrolu originality!

Tel.: 035/7711 111

E-mail: ko@pus.sk